Đồng phục công nhân khi thực hiện công việc là yếu tố rất quan trọng so với người lao động, hỗ trợ phòng chống